Pres Hattı

  • 1 1300 ton çift tesirli pres
  • 1 800 ton transfer pres
  • 2 500 ton eksantrik pres
  • 6 400 ton eksantrik pres

  • 18 100 - 400 ton pres