Personel Data Protection Law

YPS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla YPS Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“YPS” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak YPS tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

İlgili Kişi

Kişisel Veri Üst Kategorisi

Kişisel Veri Alt Kategorisi

Çalışan Adayı

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad; Doğum Tarihi; TCKN; İmza; Ehliyet; Fotoğraf

İletişim Bilgisi

Ev Tel No; Cep No; E-Posta; Ev Adresi; Referanslar

Eğitim ve İş Bilgileri

CV/Özgeçmiş; Askerlik Durumu; Sertifikalar; Yabancı Dil

Mesleki Deneyim Bilgileri

Özgeçmiş; Eski Çalışılan Yer, Görev, Adresi, Giriş-Çıkış Tarihi, Ayrılış Nedeni; Çalışan Adayı Referans Bilgileri Adı, Soyadı, Görev Yeri, Görevi, Adres Ve Telefon; Mesleki Eğitim Sertifikası

Sosyal Hayat ve Alışkanlıklar*

Beceriler; Sigara Kullanımı; Hobiler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler*

Sağlık Verileri*; Kronik Ve/Veya Bulaşıcı Bir Hastalık; Engellilik Hali;

* ile işaretli veri üst kategorisinde yer alan bilgiler, şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli verileri toplamak amacıyla, sağlık verilerinin yalnızca açık rıza kapsamında işlenebiliyor olması sebebiyle çalışan adaylarının açık rıza göstermesi halinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri YPS’ye açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası, kanunda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan çalışan adayları kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; YPS Grup Şirketleri’ne, iş/çözüm ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

YPS, kişisel verileri doğrudan çalışan adayının kendisinden ve paylaştığı özgeçmişinden, iş başvuru formlarından, kanunen bildirimi yapılması gereken kamu kurumları formlarından, www.yps.com.tr, e-posta, posta, fax ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: özel nitelikli kişisel verilerden sağlık verilerinizin işlendiği durumlarda),
 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: İş kanunu gereği çalışana ait özlük bilgilerinin tutulması),
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: çalışan adayı ile iş sözleşmesinin kurulması amacıyla TCKN, ad-soyad, iletişim vb. bilgilerinizin işlenmesi)
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör: Kanun uyarınca verilerinizi güncel tutma ödevimiz kapsamında sizlerden iletişim bilgilerinizi yenilemenizi istememiz),
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör: başvurmuş olduğunuz pozisyona işe uygunluğunuzu değerlendirebilmemiz için CV/özgeçmişinizi paylaşmanız),
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör: çalışan adayı ile iş sözleşmesinin kurulması amacıyla TCKN, ad-soyad, iletişim vb. bilgilerinizin işlenmesi)
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör: adayların mülakat notlarının işlenmesi).
 • Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; YPS Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu” ’nu doldurarak YPS resmi e-mail adresi yps@yps.com.tr, üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.
Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu, Veri sorumlusu sıfatıyla YPS Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aydınlatıldığımı ve Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.